Σας ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!

Δεσμευόμαστε ότι στην βάση δεδομένων μας διατηρούμε μόνο την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Τα στοιχεία σας φυλάσσονται ασφαλή και κρυπτογραφημένα και εξαιρούνται από κάθε άλλη χρήση πλην της αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων.

© 2018